top of page

E-mail: info@campenco.nl
Website: campenco.nl

Definities

CAMP & CO, gevestigd te Emmeloord onder KvK nr. 92862667 btw nr. NL003592081B86
Klant: degene met wie CAMP & CO  een overeenkomst is aangegaan.
Partijen: CAMP & CO  en klant samen.
Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Retourneren 

Ben je niet tevreden over je bestelling? Dan lossen we dat zo netjes mogelijk op!

Een ontwerp of elektraplan is copy gevoelig (als in: je kunt alles kopiëren, gebruiken en weer terug sturen) en om die reden nemen we niet zomaar een retour aan voor een kant-en-klaar plan zonder een goede reden. Stuur binnen 5 dagen na ontvangst een berichtje wanneer er problemen zijn en we kijken samen naar een oplossing.

 

E-books zijn niet te retourneren.

 

Overige producten uit de shop kun je binnen 14 dagen retourneren. 

 

Vragen 

Heb je een vraag, klacht of een opmerking over je bestelling? Mail naar info@campenco.nl of bel naar 0651813472 op werkdagen tussen 9 en 17 uur. We helpen je graag verder!

Bestellen 

Je bestelling doe je heel eenvoudig in de webshop. Selecteer de producten die je wilt bestellen, voeg ze toe aan je winkelwagen en reken af. De verzendkosten verschillen per product en bestemming. Wat je aan verzendkosten kwijt bent zie je in de checkout. 

 

Verzenden 

We versturen je bestelling binnen 2 - 3 werkdagen, maar we zijn een klein bedrijf en pakken alles zelf zorgvuldig in. Een 'vandaag besteld, morgen in huis' garantie bieden we dus vooralsnog niet, maar we zijn wel snel! Heb je een pakketje voor een bepaalde datum nodig? Vermeld het even in de opmerkingen, dan proberen we het voor die tijd te verzenden.

Bestellingen worden met PostNL verzonden en zij bezorgen over het algemeen binnen 1 à 2 werkdagen in Nederland, en binnen 5 werkdagen in België. Heb je na 10 werkdagen je bestelling nog niet ontvangen? Stuur een mail naar info@campenco.nl of bel even naar 0651813472 op werkdagen tussen 9 en 17 uur.

Bestellingen boven de 75 euro worden gratis verzonden in Nederland. 

 

Betalen 

Je bestelling kun je betalen met iDEAL, Bancontact (België), creditcard of door het vooraf over te maken. Mis je een betalingsmogelijkheid? Neem even contact op.

Algemene voorwaarden

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, elke Overeenkomst en elke andere rechtsverhouding tussen Camp & Co en een Klant.

2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de Klant wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Indien Camp & Co niet steeds strikte naleving van de Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Camp & Co in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van de algemene voorwaarden te verlangen.

4. Wanneer een bepaling van deze algemene leveringsvoorwaarden nietig mocht blijken of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.

 

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomst

1. Aanbiedingen en/of offertes vervallen na afloop van één (1) maand, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven.

2. De Overeenkomst komt tot stand wanneer Camp & Co na de aanvaarding van het aanbod door de Klant, deze aanvaarding schriftelijk bevestigt, of indien deze schriftelijke bevestiging uitblijft, wanneer zij start met uitvoering van de Overeenkomst. Het voldoen van de bedongen aanbetaling wordt beschouwd als de aanvaarding van het aanbod van Camp & Co door de Klant.

 

Artikel 4: Annulering

De Klant kan de Overeenkomst te allen tijde annuleren. De Klant is in dat geval 20% van de overeengekomen prijs of, indien de prijs wordt vastgesteld op basis van de werkelijk bestede uren en materialen, van de geschatte prijs verschuldigd. Daarnaast is de Klant gehouden tot vergoeding van alle kosten die Camp & Co reeds ten behoeve van de Overeenkomst gemaakt heeft, verminderd met de besparingen die Camp & Co als gevolg van de annulering geniet.

 

Artikel 5: Uitvoering Overeenkomst

1. Camp & Co heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.

2. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Camp & Co het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen alvorens aan te vangen met uitvoering van de volgende fase.

3.Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Camp & Co het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4. De Klant verstrekt aan Camp & Co tijdig alle gegevens of instructies die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst.

5. De Klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

6. Camp & Co heeft het recht om de Overeenkomst (of een gedeelte daarvan) door derden te laten uitvoeren.

7. De toepassing van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW is uitdrukkelijk uitgesloten.

8. De Klant draagt het risico voor schade verband houdende met alle door hem verstrekte of voorgeschreven ontwerpen, constructies, tekeningen, berekeningen, materialen, hulppersonen, leveranciers, uitvoeringsvoorschriften en door hem goedgekeurde ontwerpen van Camp & Co.

9. De uitvoering van de Overeenkomst zal pas door Camp & Co worden ingepland wanneer de Klant de overeengekomen aanbetaling heeft voldaan.

 

Artikel 6: Wijziging Overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, zullen Camp & Co en de Klant hierover in overleg treden.

2. Een wijziging of aanvulling van de Overeenkomst kan het tijdstip van voltooiing van de Overeenkomst beïnvloeden. Camp & Co zal de Klant hiervan op de hoogte brengen. De Klant kan zich in dat geval niet meer beroepen op de oorspronkelijk overeengekomen leveringstermijn.

3. Camp & Co is bevoegd om wanneer het uit de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst voortvloeiende meer- of minderwerk financiële consequenties heeft, deze door te berekenen aan de Klant. Camp & Co zal de Klant hiervan vooraf op de hoogte brengen.

4. De verrekening van het meer- of minderwerk zal plaats vinden bij de einddeclaratie.

5. Camp & Co is bevoegd kostenverhogende omstandigheden waaraan een wettelijk voorschrift ten grondslag ligt, door te berekenen aan de Klant.

6. Indien zich na het sluiten van de Overeenkomst prijsstijgingen voordoen in de voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke grondstoffen, is Camp & Co bevoegd deze prijsstijgingen door te berekenen aan de Klant. De Klant die niet handelt in uitoefening van beroep of bedrijf is in dat geval bevoegd de Overeenkomst kosteloos te annuleren

 

Artikel 7: Termijnen

1. Indien voor de levering van de zaak of voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is deze termijn slechts indicatief en niet te beschouwen als een fatale termijn. Bij overschrijding van een leveringstermijn dient de Klant derhalve Camp & Co schriftelijke in gebreke te stellen en daarbij Camp & Co een redelijke termijn te gunnen de Overeenkomst alsnog na te komen.

2. Wanneer Camp & Co zorg draagt voor de plaatsing van het Product op locatie bij de Klant, brengt zij de Klant schriftelijk of mondeling  op de hoogte van de voltooiing hiervan. De Klant wordt geacht het resultaat van de Overeenkomst te hebben aanvaard wanneer hij dat aan Camp & Co verklaart, of indien een dergelijke verklaring achterwege blijft, hij niet binnen 3 dagen na de kennisgeving van Camp & Co dat uitvoering van de Overeenkomst voltooid is, schriftelijk van het tegendeel doet blijken.

3. Het risico voor het Product gaat over op de Klant bij aflevering. Wanneer Camp & Co zorg draagt voor plaatsing van het Product op locatie bij de Klant, gaat het risico voor het Product over door de aanvaarding van de resultaten van de Overeenkomst ingevolge het tweede lid van dit artikel.

4. Wanneer de Klant om welke reden dan ook het Product niet op de opgegeven leverdatum in ontvangst wil of kan nemen, is Camp & Co bevoegd de extra kosten, waaronder de kosten voor de opslag van het Product, die zij in verband hiermee moet maken aan de Klant in rekening te brengen.

 

Artikel 8: Betaling

1. De prijzen en tarieven zijn vermeld in EURO en inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

2. De Klant is niet bevoegd tot verrekening.

3. Tenzij anders is overeengekomen, zal Camp & Co 75% van de overeengekomen prijs of de geschatte prijs als aanbetaling in rekening brengen. De resterende gedeelte van de prijs zal na voltooiing van de Overeenkomst in een einddeclaratie in rekening worden gebracht.

4. Tenzij anders is overeengekomen, dient de door Camp & Co bedongen aanbetaling voor de aanvang van de uitvoering van de Overeenkomst plaats te vinden en betaling van de eindfactuur voorafgaand aan de verzending dan wel het ophalen. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

5. Indien de Klant niet binnen de in het vorige lid bepaalde termijnen aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan is hij door het enkele verloop van die termijn in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. De Klant is vanaf dat moment een rente verschuldigd van 1,5% per maand over de openstaande vorderingen. Daarnaast is de Klant verplicht tot vergoeding van de door Camp & Co gemaakte redelijke, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke kosten voor invordering.

6. In geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatele stelling van de Klant zijn de vorderingen van Camp & Co en de verplichtingen van de Klant jegens Camp & Co onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Camp & Co in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Camp & Co totdat de Klant hetgeen hij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd volledig heeft voldaan.

2. Het verschuldigde betreft tevens de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.

 

Artikel 10: Overmacht

Onder overmacht wordt onder meer verstaan: bedrijfsstoringen bij Camp & Co of haar leveranciers, stakingen bij Camp & Co of haar leveranciers, storingen waaronder filevorming in het verkeer ongeacht de oorzaak, overheidsmaatregelen, het achterwege blijven van of vertraging bij leveringen aan Camp & Co, brand, waterschade, storingen in de levering van energie, dan wel storingen in communicatiemiddelen, storingen in hard- en software en vernielingen aan eigendommen van leverancier, alsmede diefstalgevallen, alsmede elke omstandigheid, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Camp & Co in redelijkheid niet van de Klant mag worden verlangd.

In geval van overmacht zijn partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot schadevergoeding als gevolg daarvan. Zowel Camp & Co als de Klant kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding. Indien Camp & Co ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Camp & Co gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst. Camp & Co heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Camp & Co zijn verbintenis had moeten nakomen.

 

Artikel 11: Garantie

Camp & Co verplicht zich gebreken aan materialen, constructie of installatie van het Product die zich binnen een (1) jaar na (op)levering openbaren, op haar kosten te herstellen.

 

Deze verplichting vervalt wanneer:

– het gebrek bij (op)levering van het Product reeds waarneembaar aanwezig was en de Klant op dat moment geen herstel bedongen heeft;

– het gebrek het gevolg is van onjuist gebruik of onvoldoende onderhoud door de Klant;

– zonder toestemming van Camp & Co, door of in opdracht van de Klant wijzigingen of reparaties zijn uitgevoerd aan het Product;

– het gebrek het gevolg is van normale slijtage;

– het gebrek volgens de Overeenkomst of de overige bepalingen van deze algemene leveringsvoorwaarden voor rekening van de Klant komt;

– de Klant Camp & Co onvoldoende in de gelegenheid stelt het gebrek te verhelpen.

Om aanspraak te kunnen maken op herstel dient de Klant Camp & Co in ieder geval binnen twee maanden schriftelijke op de hoogte te brengen van het geconstateerde gebrek.

 

Wanneer een Product wordt samengesteld uit verschillende delen massief hout of multiplex kan er een kleurverschil bestaan tussen deze verschillende delen. Dergelijke verschillen kunnen niet aangemerkt worden als een gebrek aan het Product en geeft de Klant derhalve niet het recht herstel, vervanging of schadevergoeding te vorderen, of de Overeenkomst te ontbinden.

De door Camp & Co gepresenteerde monsters en stalen waarop de Klant zijn keuze voor de te gebruiken materialen kan baseren, kunnen binnen redelijke grenzen uiterlijk afwijken van de in het Product gebruikte materialen. Dergelijke afwijkingen kunnen niet aangemerkt worden als een gebrek aan het Product en geeft de Klant derhalve niet het recht herstel, vervanging of schadevergoeding te vorderen, of de Overeenkomst te ontbinden.

Hout is een natuurproduct. De gevolgen voor het Product van de aan het hout inherente eigenschappen, zoals uitzetten, krimpen en krom trekken, kunnen, behalve wanneer zij overmatig zijn, niet aangemerkt worden als een gebrek aan het Product en geeft de Klant derhalve niet het recht herstel, vervanging of schadevergoeding te vorderen, of de Overeenkomst te ontbinden.

De door Camp & Co geleverde daken worden besteld aan de hand van het kleurnummer dat de Klant opgeeft. Kleurafwijkingen zijn als gevolg daarvan mogelijk. 

Artikel 12: Aansprakelijkheid

Camp & Co is slechts aansprakelijk voor directe schade op welke grondslag dan ook die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van Camp & Co. Camp & Co is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.

De Klant geeft Camp & Co toestemming om aanpassingen aan zijn voertuig te maken zoals onder andere, en niet beperkt tot, uitsparingen in de carrosserie en het chassis. Camp & Co is niet aansprakelijk voor schade aan of verzwakking van het voertuig.

Indien Camp & Co aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Camp & Co op welke grondslag dan ook beperkt tot het bedrag waarop een eventueel door Camp & Co op aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Camp & Co overeenkomstig de verzekering draagt. Als Camp & Co om welke reden dan ook geen beroep toekomt op de beperking van het voorgaande lid, is de verplichting tot schadevergoeding beperkt tot maximaal 50% van het netto factuurbedrag van het geleverde c.q. het uitgevoerde werk. De Klant dient de schade waarvoor Camp & Co aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk aan Camp & Co te melden. Bij de camperombouw kan Camp & Co mogelijk in een aantal gevallen gebruik van gecertificeerde producten waarbij de certificaten of testrapporten afgegeven zijn door de RDW, de TÜV of een andere Europese keuringsinstantie. Daarnaast kan Camp & Co aan Klanten producten leveren die op de hierboven beschreven manier gecertificeerd zijn. Camp & Co kan niet aansprakelijk gesteld worden indien het RDW keuringsstation waar de camper van de Klant ter keuring aangeboden wordt, door de Klant dan wel door Camp & Co, deze certificaten of testrapporten niet erkent. Camp & Co kan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor het resultaat van de keuring en van de beoordeling door het RDW keuringsstation.

 

Artikel 13: Intellectueel eigendom

De rechten van intellectuele eigendommen op het Product en alle documenten zoals tekeningen, afbeeldingen, technische beschrijvingen en ontwerpen die in het kader van een aanbieding, offerte of de Overeenkomst tot stand zijn gebracht berusten bij Camp & Co. Het is de Klant niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming van Camp & Co het Product te verveelvoudigen of de documenten te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden te verstrekken.

Wanneer een aanbieding of offerte niet tot een Overeenkomst leidt, dient de Klant alle tot die aanbieding of offerte behorende documenten op eerste verzoek van Camp & Co retour te zenden of te vernietigen.

 

Artikel 14: Zekerheid en eigendomsvoorbehoud

Wanneer na het sluiten van de Overeenkomst Camp & Co er redelijkerwijs niet op kan vertrouwen dat de Klant zijn betalingsverplichting zal nakomen, kan zij zekerheid bedingen. Camp & Co is, zolang de zekerheidstelling uitblijft, bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden.

Het eigendom van het Product en de overige geleverde materialen gaat pas over op de Klant, wanneer hij al hetgeen op grond van enige overeenkomst met Ventje verschuldigd is, heeft voldaan.

De Klant is gehouden tot een zorgvuldige behandeling van het Product en de overige geleverde materialen en heeft niet het recht deze te bezwaren of te verpanden, zolang hij niet volledig aan zijn verplichtingen jegens Camp & Co heeft voldaan.

 

Artikel 16: Toepasselijk recht en geschillen

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

 

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Camp & Co partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

bottom of page